Nederlandse Gereformeerde Kerk Eemdijk


Wat geloven wij

Wat geloven wij

Wat geloven wij

Wij geloven in één God, die de aarde en de hemel gemaakt heeft. De Bijbel is de leidraad voor ons leven. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden en de verhouding voor de in zonde gevallen mensen met Hem herstellen. Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt.

Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband Gereformeerde Gemeenten. Gereformeerd omdat dit kerkverband voortkomt uit de reformatie of kerkhervorming in de 16e eeuw. De term ‘vrijgemaakt’ werd nodig om ons te onderscheiden van de grotere ‘gereformeerde kerk’ waaruit we rond 1944 zijn ontstaan. Deze is inmiddels samengegaan met de Hervomde kerk en heet nu Protestantse Kerk Nederland (PKN).
We zijn ervan overtuigd dat de Bijbel het Woord van God is en we wijzen alles af wat hier tegenin gaat. Toch denken we niet dat we de wijsheid in pacht hebben en we blijven aanspreekbaar op de Bijbel als enige bron voor ons geloof. Ook andere kerken zijn er op gericht om alleen maar Christus te volgen. Waar dat mogelijk is proberen we met elkaar in gesprek te komen en we hopen dat er daardoor meer eenheid ontstaat tussen alle mensen die echt en alleen Christus willen volgen.
Wij onderschrijven dan ook van harte de inhoud van de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid. Dat zijn de volgende drie documenten, waarin de leer van onze kerken meer in detail beschreven is:
  • De Heidelbergse Catechismus
  • De Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • De Dordtse Leerregels

© 2011 · Westerkerk Eemdijk · · online:3  -  totaal:23033